• I Luften

  Havterne

  Sterna paradisaea

  billeder
  LYD
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
  Havterne er en karakterfugl for det marine miljø. De tillidsfulde terner er meget synlige i lydbilledet, når de kurtiserer hinanden og bringer fisk til magen. Samtidig kan de være meget bestemte i deres forsøg på jage folk væk fra redepladserne. Havternen er desværre gået stærkt tilbage som ynglefugl i Danmark. På Agger Tange har havternerne stadig en yngleplads i det indhegnede areal øst for huset her. På taget kan man ofte iagttage de rugende fugle i maj-juni.
 • I Luften

  Splitterne

  Sterna sandvicensis

  video
  billeder
  LYD
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
  Splitterne er en almindelig fugl på Agger Tange. Enkelte år har den ynglet med op til 200 par på en ø i den store lagune. For at ville yngle er de imidlertid afhængige af den beskyttelse, som en koloni af hættemåger giver. Er der kun en lille hættemågekoloni har splitternerne kun lidt succes. Erfaringer fra ringmærkning om natten viser, at rigtig mange splitterner passerer Agger Tange på træk fra ynglepladser i norden. Ofte raster flokke af splitterner på sandbankerne i lagunen vest for huset her.
 • I Luften

  Klyde

  Recurvirostra avosetta

  billeder
  LYD
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
  Klyden er let genkendelig med sine hvide og sorte farver, og det opadbøjede næb. Den er almindelig som ynglefugl på Agger Tange med mellem 30 og 130 ynglepar. Klyder, havterner og splitterner er meget afhængige af hættemåger, der yngler i relativt tætte kolonier. Her kan de andre arter trygt anbringe deres reder. Hættemåger er dygtige til at holde ægrøvere væk. Krager og de større mågearter bliver omgående smidt på porten af hættemågerne.
 • I Luften

  Blishøne

  Fulica atra

  video
  billeder
  LYD
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
  Blishøne er en almindelig ynglefugl på Agger Tange, hvor den yngler i rørskoven langs laguner og kanaler. Blishøne har ikke i dag de samme muligheder for at finde egnede redepladser som tidligere, da de græssende kreaturer har fjernet bræmmerne af tagrør. Det har været et bevidst valg, at tilgodese de truede, ynglende vadefugle, på bekostning af de mere almindelige ynglende rørskovsfugle. I oktober-november kan ses op til 3500-4000 blishøns på Agger Tange.
 • I Luften

  Strandskade

  Haematopus ostralegus

  billeder
  LYD
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
  Strandskade er en almindelig ynglefugl på Agger Tange, men der er store variationer de enkelte år. For år tilbage sås strandskader ligge og ruge i vejkanten langs vejen mellem Agger og færgehavnen. Det fænomen ses ikke længere. Grundene til det kan være flere. Øget trafik langs vejen af både biler og cyklister kan være én årsag. Der er dog tale om en generel tilbagegang af ynglende strandskader i hele Limfjordsområdet. I træktiden om foråret kan observeres op til 600 rastende strandskader.
 • I Luften

  Stor regnspove

  Numenius arquata

  billeder
  LYD
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
  Stor regnspove yngler med få par på Agger Tange. Hvad de ikke har i antal, har de til gengæld i synlighed« i lydbilledet i yngletiden. Deres advarselslyd spænder fra en spæd, nærmest vemodig fløjtelyd, til den helt store advarselslyd der fortæller, at nu er man kommet for tæt på. Til andre tider når alt ånder fred og idyl, kan man høre en trillende fløjtelyd, der får en til at tænke på store vidder i højmoser i norden. I perioden fra juli-september optræder der op til ca. 300 stor regnspove. Også slægtningen lille regnspove  Numenius phaeopus) kan opleves på Agger Tange i træktiden, omend i mindre antal.
 • I Luften

  Knopsvane

  Cygnus olor

  billeder
  LYD
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
  Knopsvanen er én af karakterfuglene på Agger Tange, som optræder både som ynglefugl og som trækgæst. Mange knopsvaner opholder sig på Agger Tange gennem hele ynglesæsonen. Kun ca. 15-20 par om året får dog unger på vingerne. Midt på sommeren stiger antallet af knopsvaner til ca. 800-900 fugle. Det er svaner, der hvert år samles på Agger Tange for at fælde vingernes svingfjer. Mens de fælder, er de ude af stand til at flyve i ca. 2-3 uger.
 • I Luften

  Skarv

  Phalacrocorax carbo

  billeder
  LYD
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
  På Agger Tange har skarverne en ynglekoloni med ca. 300 par på en ø midt i den nordlige store lagune. Med kikkert er det let at iagttage kolonien fra vejen mellem Agger og færgehavnen. Skarverne henter føde i form af fisk til ungerne, både i søerne nord for Agger, i Limfjorden og i Nordsøen. Skarverne gylper ufordøjede fødedele op og det er relativt let at undersøge skarvgylp for otholitter, som er små øresten fra fisk. Hver fiskeart har sin egen let genkendelige øresten, så man kan se, hvilke fiskearter skarven spiser.
 • I Luften

  Grågås

  Anser anser

  billeder
  LYD
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
  Bestandene af grågæs er i specielt Norge og Danmark steget voldsomt i antal siden 1990’erne. I perioden august-september kan der optræde op til 14.000 grågæs på Agger Tange. Det er primært grågæs, der kommer til Agger Tange fra ynglepladserne i Vestnorge. Gæssene fouragerer om dagen på de nyhøstede kornmarker mod øst, og flyver tilbage til nattesæde på Agger Tange. Det er et spektakulært syn ved aftentide, at se de mange gæs komme ind østfra, og gå til ro på vandfladen i Lagunen.
 • I Luften

  Lysbuget knortegås

  Branta bernicla hrota

  video
  LYD
  • Jan
  • Feb
  • Mar
  • Apr
  • May
  • Jun
  • Jul
  • Aug
  • Sep
  • Oct
  • Nov
  • Dec
  Særligt i det tidlige forår ser man lysbuget knortegås på Agger Tange. Op til omkring 300 fugle opholder sig ofte her i lagunen vest for huset her, eller på Limfjordssiden nord for huset. Lysbuget knortegås yngler på Svalbard. I enkelte tilfælde kan man se mørkbuget knortegås (branta bernicla bernicla), der som navnet antyder er noget mørkere på bryst og sider.

I Luften

Havterne

Sterna paradisaea