I Luften

Blishøne

Fulica atra

Blishøne er en almindelig ynglefugl på Agger Tange, hvor den yngler i rørskoven langs laguner og kanaler. Blishøne har ikke i dag de samme muligheder for at finde egnede redepladser som tidligere, da de græssende kreaturer har fjernet bræmmerne af tagrør. Det har været et bevidst valg, at tilgodese de truede, ynglende vadefugle, på bekostning af de mere almindelige ynglende rørskovsfugle. I oktober-november kan ses op til 3500-4000 blishøns på Agger Tange.