I Luften

Strandskade

Haematopus ostralegus

Strandskade er en almindelig ynglefugl på Agger Tange, men der er store variationer de enkelte år. For år tilbage sås strandskader ligge og ruge i vejkanten langs vejen mellem Agger og færgehavnen. Det fænomen ses ikke længere. Grundene til det kan være flere. Øget trafik langs vejen af både biler og cyklister kan være én årsag. Der er dog tale om en generel tilbagegang af ynglende strandskader i hele Limfjordsområdet. I træktiden om foråret kan observeres op til 600 rastende strandskader.